FRANCHISE

Franchise Opportunities

พร้อมให้การสนับสนุนแฟรนไชส์ซี่ ในการดำเนินงานและบริหาร จัดการธุรกิจด้วยทีมงานมืออาชีพ พร้อมคำแนะนำที่ถูกต้อง เหมาะสม การฝึกอบรมพนักงาน ให้มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านของการวิธีการทำและด้านการบริการ คู่มือการปฏิบัติงานและระบบPOSที่ได้มาตรฐานสากล การจัดหาและส่งมอบวัตถุดิบต่างๆ ซึ่งมีคุณภาพดีและเป็นที่ยอมรับให้แก่แฟรนไชส์ซี่ พร้อมเครือข่ายทางการตลาดซึ่งทำให้เราเป็นผู้นำในธุรกิจและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

 


 

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนแฟรนไชส์ มี 2 ส่วน ประกอบด้วย

1.ค่าแฟรนไชส์ 120,000 บาท(รูปแบบ Take away) หรือ 180,000 บาท (รูปแบบนั่งทาน)

ผลประโยชน์ที่แฟรนไชส์ซีได้รับ
-—สิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า3ปี
-มีการสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด ก่อนการเปิดร้าน,ระหว่างเปิดร้าน,และ การสนับสนุนที่ต่อเนื่อง
-—หลักสูตรการจัดอบรมวิธีการเปิดร้าน ณ สถานที่จริง การบริหารจัดการร้านและการฝึกอบรมพนักงานจะถูกจัดขึ้นเพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
โดยการฝึกอบรมจะเน้นทั้งการขายและการบริการลูกค้า
-—ระบบPOS แมงโก้มาเนียได้นำระบบปฏิบัติการโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงระหว่างสาขาและสำนักงานใหญ่ทำให้ท่านสามารถบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-—ความช่วยเหลือในช่วงเปิดร้าน
ทางบริษัทจะให้คำแนะนำช่วยเหลือตามความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้น
-การจัดกิจกรรมทางการตลาด จะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมการขาย
เพื่อเป็นการสร้างการจดจำให้กับผู้บริโภค
-—คู่มือปฏิบัติงานที่บรรจุความรู้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ท่านสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการร้านให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
-—ผลิตภัณฑ์ได้รับสิทธิในการใช้สูตรเครื่องดื่มที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Mango Mania
-การให้คำปรึกษา Mango Mania ได้จัดทีมงานคอยให้คำแนะนำปรึกษาในเรื่องต่างๆ

2.ค่าใช้จ่ายสำหรับการออกแบบ+ผลิตเคาเตอร์

—การออกแบบและตกแต่งสถานที่ต้องให้ทางบริษัทเป็นผู้ออกแบบและดำเนินการผลิตให้ทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่บริษัทกำหนด โดยจะเป็นการ Build-inตามสภาพพื้นที่ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำ Counter ทั้งหมดโดยทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาในส่วนของการผลิตเคาเตอร์แยกให้ต่างหาก ราคาขึ้นกับแบบ ขนาด ข้อกำหนดของห้างตลอดจนวัสดุที่ใช้